תנאי שימוש

מבוא

תקנון זה מסדיר את מערכת היחסים המשפטית בין מפעילי (להלן: "המפעילים") האתר www.axon-med.com (להלן: "האתר") מצד אחד לבין כל משתמש באתר מצד שני וזאת בהתאם להוראות תקנון זה. 

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי התקנון המפורטים בהמשך . תחילת השימוש  באתר תעיד כי קראת את תנאים אלו בעיון ובקפידה, ועצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך ואישורך לכל האמור בהסכם זה וזאת בהתאם לתנאים אלו, תנאים אלו  יהוו את הבסיס המשפטי להתקשרות בין הצדדים.

האמור בתנאי שימוש אלו מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים ולתאגיד בצורה שווה.

שימוש באתר מהווה הוכחה כי רוכש שירותי המפעיל הנו אדם מעל גיל 18 וכי אין כל מניעה חוקית ו/או מניעה אחרת לשימושו באתר ו/או  עשיית שימוש באחד מאמצעי התשלום המופיעים באתר. 

המפעילים שומרים לעצמם את הזכות למנוע ו/או להפסיק ו/או להקפיא את השימוש ו/או הרכישה באתר אשר בוצעה ע"י מאן דהו וזאת  אם יתברר להם כי נעשה או קיימת כוונה לעשות שימוש באתר בניגוד לתקנון ו/או כל דין ו/או ישנו ניסיון לחבל בניהולו ו/או בשימושו התקין של האתר.


כללי

המפעילים שומרים לעצמם את הזכות לעדכן את תנאי התקנון מפעם לפעם, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וללא צורך בהסכמה ו/או במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר ללא תחולה רטרואקטיבית. על אף האמור, המפעילים ישתדלו ככל האפשר לעדכן את הרוכש בעניין שינויים אלו אם יחולו  ,הן באמצעות פרסום באתר והן בכל דרך שתתאפשר למפעילים ואשר יראו בה כדרך רואיה ובהתאם  לתנאי תקנון זה. 

אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, הן הסכמה כללית או פרטנית הנך נדרש שלא לעשות שימוש כלשהו באתר לכל מטרה שהיא.

המפעילים רשאים לשנות מפעם לפעם את מבנה האתר, מראהו, את התכנים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, מבלי שתהיה חובה להודיע ו/או לעדכן את המשתמש מראש.

שינויים כאמור יבוצעו, בין היתר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים וכל שינוי ו/או אילוץ אחר אשר  מתרחש ברשת. שינויים כאמור עלולים כמו שקורא לעיתים רחוקות  להיות מלווים בתקלות ו/או טעיות דפוס או טעויות מכל סוג שהוא וכיו"ב, על כן המשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה מהחברה ו/או מי מטעמה ולא תהיה לו עילת תביעה הקשורה לעניין השינויים החד צדדים באתר כפי שהובהר .

 במסגרת השירותים, המפעילים ידאגו לאפשר פעילות תקינה של מערכות האתר. תוך שימת דגש מיוחד כי  המפעילים אינם אחראים לציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים של צד שלישי, ואין להם כל אחריות לגבי נזק שייגרם לציוד זה מכל סיבה שהיא .


התנהגות המשתמשים באתר 

מוסכם בזה כי אין להציג ע"י המשתמש באתר תכנים בלתי-חוקיים ו/או תכנים אשר יועדו למטרות בלתי-חוקיות ו/או תכנים אשר פוגעים בפעילות האתר. 

מוסכם בזה כי אין לעשות ע"י המשתמש באתר כל שימוש  שמטרתו הינה בלתי חוקית. 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להציג ע"י המשתמש באתר תכנים כדלקמן: 

א. כל תוכן העלול לפגוע ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי מעליב, משמיץ, טורדני, עוין או פוגע או עלול לפגוע באמונות הציבור- הן לגבי היחיד והן לגבי הרבים ו/או כל קבוצה מסוימת בציבור.

ב. כל תוכן המהווה הוצאת לשון הרע על אדם ו/או תאגיד או הפוגע בפרטיותם. 

ג. כל תוכן העלול לשמש בסיס לתביעה אזרחית או קובלנה פלילית או הפרה אחרת של הדין הישראלי, לרבות כל תוכן בלתי-חוקי, או תוכן המעודד, תומך, מסייע, או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית לפי דיני מדינת ישראל.


שימוש במידע והגנת הפרטיות

המשתמש נותן בזה את הסכמתו המפורשת  לכך שהמפעילים יוכלו לבצע כל סוג של פיקוח שיראה לנכון בכדי להבטיח  שימוש נכון, חוקי ובהתאם לתקנון זה של המשתמש  בשירותים (לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים) .

המפעיל רשאי להשתמש בכל מידע כאמור, הן לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, מבלי לגרוע מן האמור לעיל.

מבלי לגרוע ו/או לפגוע במה שנאמר  המפעילים יהיו רשאים: 

א. למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי לצורך גביית כספים ו/או זכויות כלשהן אשר יגיעו למפעילים מהמשתמש בגין השירותים שניתנו או שהיו אמורים להינתן למשתמש תמורת הסכמתו לתנאים אלו . 

ב. למסור את פרטי המשתמש לאחר או לאחרים עפ"י סמכות שבדין. 

ג. לעשות שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר הקיים בידיו בעקבות ההתקשרות בין הצדדים וזאת לצרכי פיתוח ו/או התייעלות ו/או כל מטרה לתועלת המפעיל ו/או מי שמטעמו .


ניתוק או הפסקה של השירותים

מוסכם בזה כי בכל מקרה בו המשתמש עשה או עושה או ייעשה  שימוש בניגוד לתנאי הסכם זה כולם ו/או חלקם  או שהמשתמש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים אשר מסופקים ע"י המפעילים , או הפרעה וניסיון לגרום לנזק כל שהוא למשתמשים אחרים, או שהמשתמש ינסה או יפעל בכל דרך  אשר מהווה עוולה אזרחית או פלילית או בכל דרך אשר  מעוררת  חשד סביר, כי המשתמש פועל בניגוד לתקנון יהיה המפעיל  רשאי להגביל ו/או לחסום ו/או להפסיק את השירותים אשר ניתנים למשתמש ללא כל התראה ו/או הודעה מראש .

מוסכם בזה כי אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי התקנון.


קניין רוחני

מובהר בזאת כי מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ועיצוב האתר לרבות, שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "המידע") הינם רכושו הייחודי והמוחלט של המפעילים בלבד, לפי העניין, אלא אם צוין במפורש אחרת.

מוסכם בזאת ע"י המשתמש כי  אין להעתיק ו/או להדפיס ו/או להפיץ ו/או  לשכפל ו/או להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו. 

מוסכם בזאת ע"י המשתמש כי אין לשנות ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או  להעביר ו/או למכור ו/או להפיץ ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק ממנו, אלא אם המפעיל נתן את הסכמתו המפורשת מראש ובכתב. 

מוסכם בזאת ע"י המשתמש כי יש איסור מוחלט לשתף את המנוי שלו (כולל סיסמא ודואר אלקטרוני) עם כל גורם אחר, ושהמנוי הינו לשימושו האישי בלבד. 


ביטול רכישה

בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010, סעיף 6.א.8: זכות הביטול כאמור בתקנות אלה לא תחול לגבי טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול. מאחר והחומר לימוד, שאלות תרגול, מבחנים וההרצאות באתר זה ניתנות להקלטה, לשעתוק או לשכפול, מכאן, לא ניתן לבטל את הרכישה בהתאם לתקנה הנ"ל.


הגבלת אחריות

המשתמש מסכים בזה  כי המפעילים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראיים לכל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או במפעילים ו/או לשירותים, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם. 

המשתמש באתר מצהיר בזאת כי הוא מודע כי האתר הינו אתר חדש, וכי במהלך ששת החודשים הראשונים וגם תקופה סבירה לאחר ששת החודשים הראשונים ממועד השקתו תיתכנה תקלות טכניות ו/או תקלות שאינן קשורות למעילים ועל כן המשתמש  מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה כנגד המפעילים בעניין זה. 

מוסכם בזה ע"י המשתמש כי המפעילים יעשו כל שביכולתם בכדי לתקן תקלות אלו במהירות האפשרית על מנת להבטיח תקינות האתר. למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים ע"י האתר תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים.

 מוסכם בזה ע"י המשתמש כי המפעילים אינם אחראים לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיו אחראים לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. המפעילים אינם אחראים לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש.

מוסכם בזה ע"י המשתמש כי המפעילים אינם אחראים לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים, לרבות ע"י צדדים שלישיים. מובהר בזה, כי המידע והנתונים הינם מאובטחים (בנוסף לפרטים המוזנים בדף הרכישה שהינו מאובטח בהצפנת SSL 2048bit. המידע אודות הפעולה מוצפן בהתאם להנחיות תקן PCI הבינלאומי.) והמפעילים אינם אחראים לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך. הצגת הפרטים מכילים קישוריות אל מקורות ו/או מאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים. 

מוסכם בזה ע"י המשתמש כי אין באפשרותם של המפעילים לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או השירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי גורמים אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין. מובהר ומוסכם בזה, כי הצגת קישוריות באתר על ידי המפעילים לא תתפרש כהצעה להשתמש ו/או כהבעת תמיכה ו/או  עידוד ו/או  הסכמה ו/או מתן חסות של האתר במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי גורמים אחרים. 

למניעת ספק, המפעילים מבהירים כי אינם נותני חסות ו/או מעודדים ו/או מציעים מציעים ו/או מסכימים ו/או מביעים את דעתם לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים של גורמים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתרים של גורמים האחרים מפנים אליהם בכל מקרה, המפעילים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל צד שהוא לגבי נזקים ישירים או עקיפים (לרבות נזקים כספיים ישירים ועקיפים, אובדן רווחים, מוניטין וכו') כתוצאה משימוש באתר או בתכנים המופיעים בו. 

מוסכם בזה כי מלוא האחריות על שימוש בתכנים המופיעים באתר ו/או בקישוריות מוטלת על המשתמשים עצמם, והמשתמשים מתחייבים בזאת לשפות ולפצות את המפעילים ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגדם, אם תוגש, בקשר עם תכנים אלו. כל פעולה שתתבצע באתרים אחרים שפניות אליהם באמצעות הקישורים מאתר תבוצע ישירות בין המשתמש ובין בעלי האתר ו/או מפעיליו. 

מוסכם בזה כי המפעילים לא יישאו בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שתבצע באתרים האחרים. 

מוסכם בזה ע"י המשתמש כי לא תהיה לו כל טענה או תביעה מכל סוג שהוא כלפי המפעילים ו/או מי מטעמם בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים אשר המשתמש פנה אליהם באמצעות הקישורים אשר הופיעו באתר. 

מוסכם בזה ע"י המשתמש וזאת על אף האמור לעיל, היה ובית משפט יקבע כי חלה על המפעילים אחריות כלשהי כלפי הרוכש ו/או המשתמש באתר יהיה מוסכם בזאת כי סכום הפיצוי לא יעלה על הסכום ששולם בפועל למפעילים ע"י הרוכש /או המשתמש, וזאת בכפוף לכך כי הרוכש ו/או המשתמש עמד בכל התחייבויותיו עפ"י תקנון זה ו/או הוראות כל דין.


מבצעים

* מבצע חבר מביא חבר: כל נרשם, שמפנה חבר, והאחרון נרשם לאתר, המפנה יקבל 10% זיכוי לכרטיס האשראי ששלם דרכו. תנאי המבצע: על החבר המופנה לשלוח הודעת וואטס-אפ למפסר 058-364-5029 ומציין בה את שמו של החבר שהפנה אותו. על המפנה להיות מנוי פעיל באתר. אף אחד משניהם לא יבטל את המנוי. הזיכוי למפנה יבוצע אחרי 48 שעות לאחר רכישת מנוי על ידי המופנה. לקבלת הזיכוי כל התנאים הנ"ל חייבים להתקיים, אי קיום של אחד מהתנאים הנ"ל מבטל את המבצע. 

* מבצעים אחרים: מפעם לפעם, המפעילים יפרסמו מבצעים ותנאיהם יפורסמו בגוף הפרוסמת.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות, אך מבלי לגרוע, פרסומים באמצעי התקשורת ו/או ברשת האינטרנט, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

המפעילים רשאים על פי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי להפסיק את המבצע בכל עת ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהוראות תקנון זה.

המפעילים רשאים להאריך את תקופת המבצע על פי שיקול דעתם.


הצהרות והתחייבויות המשתמש

המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי המפעילים כדלקמן: 

א. אין לו כל מניעה עפ"י דין לרכוש מנוי ושירותים מהאתר עפ"י תנאי תקנון זה. 

ב. אין לו כל מניעה חוקית ו/או אתית ו/או מוסרית  לשלם בעד המנוי והשירותים באמצעות אמצעי התשלום המופיעים באתר באמצעי התשלום אשר הוא בחר לשלם באמצעותו עבור השירותים שרכש מהמפעילים  

ג. ידוע למשתמש כי המנוי תקף מרגע התשלום ועד למועד הבחינה הקורב. 

ד. ישתמש בשירותים/מנוי בהתאם לתנאי שימוש אלה ו/או בהתאם להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו (אם יימסרו) לו, מעת לעת, ע"י המפעילים ו/או ספקי שירותים וספקי המידע, וכי לא יעשה שימוש בשירותים של המפעילים לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין, והוא מתחייב לשפות את המפעילים ו/או מי מטעמם מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק שייגרם כתוצאה ממעשה או מחדל אסורים, לרבות אך מבלי לגרוע מ : 

1: חדירה לחומר ו/או לקובצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים - בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה 1995 ו/או כל דין אחר

2: כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פגיעה בזכויות יוצרים, בסימנים ובשמות מסחריים, במדגמים ובפטנטים וכיוצ"ב, משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בניגוד להתנהגות המקובלת ברשת האינטרנט.

3: כי ישפה את המפעילים ו/או מי מטעמם בסמוך לאחר קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד, אשר יגרמו להם ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה ו/או שנעשה דרכו בשירותי האתר בניגוד לכל דין ו/או תקנון זה. 

4: כי הוא יודע שהשירותים, ניתנים לו ע"י המפעילים בין היתר, מכוח חוזים של המפעילים עם ספקי שירות, וכי השירותים כפופים, בין היתר, לתנאים ולמגבלות שנקבעו (אם נקבעו) בחוזים כאמור.

5: כי ידוע למשתמש כי במידה ויורחק ע"י המפעילים לא יהיה רשאי לחזור ולהשתמש בשירותי אתר "אות בתורה" גם תחת שם משתמש אחר.


המחאת זכויות וחובות על ידי "צוות האתר"

המשתמש מסכים בזה  כי המפעילים רשאים במידה ויראו לנכון מכל סיבה שהיא להמחות את התחייבויותיהם (אם וככל שיש או יהיו כאלה) ולהסב את  זכויותיהם, בכל עת, לצד ג' כלשהו לפי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות הזכות לגבות כספים מהמשתמש (אם וככל שתהיה לה זכות כאמור).


סמכות שיפוט והדין החל

לבית המשפט המוסמך בחדרה תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בקשר לכל סכסוך שיתגלע בין המפעילים לבין רוכש ו/או משתמש באתר ו/או צד ג' כלשהו וכן בקשר עם האמור בתקנון זה. על תנאי התקנון יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד.


הצהרה

עם רכישת מנוי ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בתכני האתר הנני מצהיר ומאשר כי קראתי בעיון האמור בתקנון זה ,הבנתי את תוכנו, ומסכים לקבל את תנאיו ללא סייג.צרו אתנו קשר!

* שדה זה חובה
* שדה זה חובה & מספרים [0-9]
* שדה זה חובה
שלח